Slideshow2 Image 1 Slideshow2 Image 1 Slideshow2 Image 1 Slideshow2 Image 1 Slideshow2 Image 1 Slideshow2 Image 1 Slideshow2 Image 1 Slideshow2 Image 1 Slideshow2 Image 1

Franchine

ข้อมูล Franchine (sample text)

ข้อดีของธุรกิจแฟรนไชส์

การทำธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์มีข้อดีหลายประการ กล่าวคือ
   1. มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง เนื่องจากแฟรนไชส์ซอร์ได้พัฒนาธุรกิจจนประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับจากบุคคลทั่วไปแล้ว


   2. ย่นระยะเวลาในการเรียนรู้ แฟรนไชส์ซอร์ได้ทุ่มเทเวลาและเงินไปเป็นจำนวนมาก เพื่อที่จะสร้างพัฒนาและบันทึกขั้นตอนการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ แฟรนไชส์ซี่* จะได้รับประโยชน์จากการรวบรวมความเชี่ยวชาญและความรู้นี้จากแฟรนไชส์ซอร์ ดังนั้น จึงเป็นการประหยัดระยะเวลาในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างมาก


   3. เครื่องหมายการค้าได้รับการยอมรับ ตราสินค้าหรือบริการ หรือเครื่องหมายการค้าของแฟรนไชส์ซอร์ย่อมเป็นที่คุ้นเคยของผู้บริโภคมาเป็นเวลานานแล้ว ดังนั้น แฟรนไชส์ซี่จะได้รับประโยชน์จากการที่เครื่องหมายการค้าได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


   4. การประหยัดต่อขนาดจากการซื้อทีละมาก ๆ ผู้ประกอบกิจการขนาดย่อมโดยทั่วไป มักพบว่าเป็นเรื่องยากที่ตนจะสามารถซื้อสินค้าและบริการในราคาถูก เนื่องจากปริมาณในการสั่งซื้อที่น้อยอย่างไรก็ตามเมื่อมีการทำแฟรนไชส์แฟรนไชส์ซี่สามารถรวบรวมความต้องการสั่งซื้อสินค้าเข้าด้วยกันและเพิ่มอำนาจการต่อรองของตน ทำให้สามารถซื้อสินค้าและบริการในต้นทุนที่ถูกลงได้


   5. มีการโฆษณาและสนับสนุนการขายร่วมกัน แฟรนไชส์ซอร์จะดูแลการโฆษณา การส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการของตนเป็นประจำอยู่แล้ว แฟรนไชส์ซี่บางรายอาจจะร่วมรับผิดชอบโดยการจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการโฆษณา (Advertising Fee*)ให้แก่แฟรนไชส์ซอร์ ตามแต่จะตกลงกัน


   6. ได้รับการฝึกอบรมและถ่ายโอนความเชี่ยวชาญ แฟรนไชส์ซี่ ย่อมได้รับการฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้จากแฟรนไชส์ซอร์ เพื่อส่งเสริมความสำเร็จ เนื่องจากความสำเร็จและผลกำไรของแฟรนไชส์ซี่ย่อมเกี่ยวโยงกับความสำเร็จของแฟรนไชส์ซอร์โดยตรง


   7. ได้รับบริการช่วยเหลือจากผู้ขายแฟรนไชส์ แฟรนไชส์ซอร์จะให้ความช่วยเหลือ แนะนำและให้บริการต่าง ๆ แก่แฟรนไชส์ซี่ตามข้อตกลง ตลอดอายุของสัญญา